sreda, 12 decembar

Prigovori

Ukoliko smatrate da se Davalac lizinga ne pridržava Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa, dobrih poslovnih običaja ili zaključenog ugovora, radi ostvarivanja zaštite Vaših prava i interesa možete nam uputiti prigovor.

Potpunije obaveštenje o načinu podnošenja prigovora možete videti klikom na ovaj link.

Naše prednosti:
Ne naplaćujemo troškove opomene
Ne obračunavamo interkalarnu kamatu
Kurs po kojem se plaćaju sve obaveze je srednji kurs Narodne banke Srbije
Fiksna kamatna stopa